wtorek, 28. marca 2023
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Archiwum aktualności

Realizacja szkoleń dla nadzoru i zakładów ubezpieczeń w styczniu 2011

W styczniu br. kolejne 3 moduły szkoleniowe z zakresu problematyki Dyrektywy Wypłacalność II zostały zrealizowane pomyślnie zarówno dla pracowników nadzoru oraz Ministerstwa Finansów jak również dla zakładów ubezpieczeń. Szkolenia zostały przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów p. Philippa Kellera (Partnera w Deloitte, Zurych) oraz p. Gerharda Stahla. Zakończono również ostatni cykl szkolenia z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, przeprowadzonego przez dr Marcina Orlickiego. Ponadto zostały zrealizowane 2 cykle szkolenia dla pracowników Urzędu KNF z zakresu pośrednictwa finansowego.

Realizacja szkoleń dla nadzoru i uczestników rynku w grudniu 2010

W grudniu br. zostały zrealizowane pomyślnie 3 moduły szkoleniowe zarówno dla pracowników nadzoru jak i instytucji współpracujących w zakresie rynku ubezpieczeniowego. W wysoko ocenionych przez uczestników szkoleniach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, przeprowadzonych przez dr Marcina Orlickiego, oprócz pracowników UKNF uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ponadto zostały pomyślnie zrealizowane seminaria szkoleniowe dla pracowników UKNF z zakresu dyrektyw MiFID i UCITS - przeprowadzone przez ekspertów niemieckiego organu nadzoru; z zakresu dyrektyw MiFID i IMD - przeprowadzone przez eksperta Deloitte Polska, pana Pawła Dziekońskiego, oraz warsztaty dot. uogólnionych modeli liniowych (Generalized Linear Models - GLM) przeprowadzone przez panią Katrien Antonio.

Wykonawcy kolejnych działań projektowych wyłonieni

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostali wyłonieni wykonawcy kolejnych działań projektowych przewidzianych do realizacji w grudniu 2010 i styczniu 2011. Szkolenie z zakresu modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II (w tym GLM) poprowadzi pani Katrien Antonio, Katholieke Universiteit w Leuven, Belgia. Natomiast dr Marcin Orlicki (ekspert w dziedzinie rynku finansowego, w tym ubezpieczeń) przeprowadzi dwa szkolenia oraz przygotuje ekspertyzę i opracowania z zakresu pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Z uwagi na m.in. wysoce specjalistyczny zakres szkoleń procedury przetargowe uległy znacznemu wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń. Obecnie w toku są jeszcze postępowanie dot. ostatnich dwóch z 26 zaplanowanych modułów szkoleniowych.

Podsumowanie 12 miesięcy realizacji projektu

16 modułów szkoleniowych, obejmujących w sumie 26 cykli szkoleniowych zostało zrealizowanych w zaplanowanym zakresie w ramach projektu do końca września 2010 r. Wykonawcy kolejnych 5 szkoleń zostali już wyłonieni, natomiast odnośnie ostatnich 5 modułów postępowania przetargowe są w toku. 

Kolejne szkolenie z Solvency II dla zakładów ubezpieczeń zrealizowane!

W sierpniu br. odbyło się kolejne z cyklu zaplanowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). Powyższe szkolenie zostało zorganizowane w 2 cyklach sprofilowanych odpowiednio dla przedstawicieli firm ubezpieczeniowych działających w Polsce oraz pracowników Urzędu KNF i Ministerstwa Finansów. Szkolenie przeprowadzone przez zagranicznych ekspertów - Philippa Kellera, Partnera w Deloitte Szwajcaria oraz Adama Smitha, Partnera w Deloitte Wielka Brytania – zostało wysoko ocenione przez uczestników. Informacje o terminach kolejnych szkoleń można znaleźć w zaktualizowanym harmonogramie szkoleń. Udział w szkoleniach odbywa się na podstawie pisemnych zaproszeń wystosowywanych przed poszczególnymi szkoleniami przez UKNF.

Wyłoniono zagranicznych wykonawców kolejnych 4 modułów szkoleniowych w 2010 i 2011!

Z przyjemnością informujemy, iż wyłoniono wykonawców kolejnych czterech modułów szkoleniowych – tj. niemiecki organ nadzoru BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) oraz międzynarodowego eksperta w zakresie dyrektywy Wypłacalność II – p. Gerharda Stahla.

Pierwsze szkolenia dla zakładów ubezpieczeń zrealizowane!

W lipcu br. odbyły się pierwsze dwa z cyklu zaplanowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II) skierowanych do pracowników firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. Szkolenia przeprowadzone przez Philippa Kellera oraz ekspertów Deloitte Polska spotkały się z wysokim zainteresowaniem ze strony uczestników. Informacje o terminach kolejnych szkoleń można znaleźć w zaktualizowanym harmonogramie szkoleń. Udział w szkoleniach odbywa się na podstawie pisemnych zaproszeń wystosowywanych przed poszczególnymi szkoleniami przez UKNF.

Wykonawca kolejnych 6 modułów szkoleniowych wyłoniony

W wyniku przeprowadzonego postępowania Urząd KNF wyłonił wykonawcę 6 modułów szkoleniowych z zakresu dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II) – firmę Deloitte Advisory sp. z o.o. Tematyka poszczególnych szkoleń zostanie sprofilowana względem dwóch grup uczestników, tj. przedstawicieli zakładów ubezpieczeń oraz UKNF i Ministerstwa Finansów. Szkolenia przeprowadzi międzynarodowy ekspert – pan Philipp Keller we współpracy z pomocniczymi wykładowcami – p. Andrew Smith lub ekspertami Deloitte Polska. Termin realizacji powyższych działań szkoleniowych zaplanowano w okresie lipiec 2010 – styczeń 2011 (szczegółowe terminy zostały podane w zaktualizowanym harmonogramie szkoleń.)

Realizacja projektu: kwiecień - maj 2010

W kwietniu br. w szkoleniach z zakresu sekurytyzacji oraz ryzyka w modelach wewnętrznych zakładów ubezpieczeń uczestniczyli przedstawiciele Urzędu KNF oraz Ministerstwa Finansów. Na podstawie punktacji wystawionej przez uczestników szkoleń w ankietach ewaluacyjnych, szkolenia zostały wysoko ocenione (średnia ocen pow. 5 w 6-stopniowej skali). Materiały szkoleniowe są sukcesywnie zamieszczane na koniec danego miesiąca w portalu projektu. Postępowania dot. wyłonienia wykonawców pozostałych modułów szkoleniowych są w toku lub w przygotowaniu celem uruchomienia w czerwcu br.

Sprawozdawczość i nadzór realizacji projektu

Urząd KNF, jako beneficjent projektu dofinansowanego ze środków NMF, systematycznie przedkłada informacje dot. postępów w realizacji projektu i wydatkowania środków do Instytucji Pośredniczącej (MSZ) celem weryfikacji poprawności realizacji projektu. Do dn. 21 maja br. służby kontrolne MSZ zatwierdziły roczne sprawozdanie i wniosek o płatność za okres 2009 r. oraz sprawozdanie kwartalne za okres styczeń – marzec 2010 r. Kolejny wniosek o płatność podlega obecnie weryfikacji. Po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez stronę polską a następnie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, 85 % kwoty kosztów kwalifikowanych zostaje zrefundowane beneficjentowi – lub w przypadku jednostek typu UKNF – zasila budżet Skarbu Państwa.

Realizacja projektu – I kwartał 2010

W okresie od stycznia do marca 2010 r. łącznie 156 pracowników UKNF miało okazję podnieść swą wiedzę i umiejętności z zakresu testów warunków skrajnych; szacowania kapitału wewnętrznego/ekonomicznego przez banki i firmy inwestycyjne oraz walidacji modeli ryzyka kredytowego poprzez uczestnictwo w 3 z 9 szkoleń zaplanowanych w ramach pierwszego bloku szkoleń dla pracowników UKNF (obejmującego szkolenia nr 1 - 9  w harmonogramie szkoleń).

Zgłaszanie uczestnictwa

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku szkoleń planowanych dla zakładów ubezpieczeń (szkolenia nr 16 – 22 wskazane w harmonogramie szkoleń) udział w szkoleniu będzie się odbywał na podstawie pisemnych zgłoszeń zakładów ubezpieczeń w odpowiedzi na przesłane zaproszenie Urzędu KNF.

Bieżące działania w projekcie PL0435

W grudniu 2009 zostało zrealizowane pierwsze szkolenie z zakresu systemów zabezpieczenia społecznego w UE, w którym uczestniczyło 21 pracowników UKNF. Szkolenie przeprowadzili eksperci Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan).

Realizacja projektu PL0435

Projekt został uruchomiony we wrześniu 2009 r. W okresie wrzesień – listopad prowadzone są prace przygotowawcze oraz procedury wyłaniające wykonawców poszczególnych działań projektowych.

Pierwsze działania szkoleniowe planowane są w grudniu 2009.

 

null