piątek, 30. września 2022
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Harmonogram szkoleń na lata 2009 - 2011

aktualizacja – 20.04.2011

 

 

Nr

 

 

Tytuł szkolenia

 

Termin

1

 

Szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów do prowadzenia nadzoru finansowego w oparciu o dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej.

 

1.

Szacowanie kapitału wewnętrznego / ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne (ICAAP - proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) - przykłady funkcjonowania modeli kapitału ekonomicznego w bankach i firmach inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosowanych metod  i modeli szacowania kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka, stosowanych efektów dywersyfikacji, mechanizmów alokacji kapitału, transferu kapitału pomiędzy jednostkami grupy (3 dniowe, każdego dnia ok. 70 uczestników).

17-19.02.2010

24-26.02.2010

3-5.03.2010

2.

Testy warunków skrajnych (testy stresu). Budowanie scenariuszy w ramach przeprowadzania testów warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka, scenariusze warunków skrajnych dla wielu ryzyk jednocześnie, działania podejmowane jako rezultat przeprowadzonych testów warunków skrajnych, wielkość alokowanego kapitału na ryzyka a wyniki testów warunków skrajnych (3 dniowe, każdego dnia ok. 50 uczestników).

20-22.01.2010

25-27.01.2010

3-5.02.2010

3.

Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych - planowanie awaryjne płynności, testy warunków skrajnych w odniesieniu do ryzyka płynności, przykłady scenariuszy planów awaryjnych z banków, zastosowanie scenariuszy awaryjnych w warunkach kryzysu (3 dniowe, każdego dnia ok. 50 uczestników).

21-23.07.2010

28-30.07.2010

4.

Walidacja modeli ryzyka kredytowego, tworzenie i charakterystyka baz danych na potrzeby modelowania ryzyka kredytowego (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

17-19.03.2010

30.03-1.04.2010

5.

Praktyczne aspekty sekurytyzacji - zarządzanie ryzykiem związanym z sekurytyzacją, praktyka bankowa w zakresie sekurytyzacji (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

19-21.04.2010

6.

Kredytowe instrumenty pochodne - wycena, kalkulacja ryzyka, ocena ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej oraz ostatnich wydarzeń rynkowych (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

20-22.09.2010

7.

Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyk trudno mierzalnych (m.in. reputacji, strategicznego, prawnego i modeli) (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

11-13.08.2010

18-20.08.2010

8.

Warsztaty szkoleniowe z ryzyka operacyjnego - analiza zaawansowanych technik zarządzania i pomiaru w ryzyku operacyjnym, poziom zaawansowany. Tworzenie modeli na bazie danych (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

20-22.07.2010

26-28.07.2010

9.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowe