wtorek, 28. marca 2023
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

UWAGA: nowe działania projektowe – planowane przetargi w lutym i marcu 2011

Z uwagi na uzyskane oszczędności w budżecie projektu, zaplanowano ich wykorzystanie na wykonanie dodatkowych wysoce specjalistycznych 6 szkoleń oraz opracowanie 5 ekspertyz do użytku wewnętrznego Urzędu. Zakres dodatkowych działań nie wpływa na zmianę zakresu ani celów projektu i uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej – MSZ. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców w/w działań projektowych. Szczegółowe informacje o uruchamianych postępowaniach przetargowych publikowane są na stronie KNF w zakładce „O nas / Urząd Komisji / Zamówienia Publiczne:
 http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html

Poniżej lista dodatkowych działań:

  I.       Wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie jednego lub kilku spośród wymienionych poniżej specjalistycznych szkoleń w ramach projektu pomocy technicznej PL0435:

1.    Zagadnienia związane z praktycznymi aspektami implementacji do krajowych porządków  prawnych  postanowień Dyrektywy 2007/44/WE, w szczególności w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego  sprawowanego przez krajowe organy nadzoru wobec firm inwestycyjnych(2 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

2.    Zarządzanie ryzykiem rynkowym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE.(3 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

3.    Zarządzanie ryzykiem kontrahenta (w tym ryzykiem koncentracji), płynności (w tym ryzykiem płynności rynku i operacyjnym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE.(3 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

4.    Funkcjonowanie dyrektywy 2002/87/WE z naciskiem na przedstawienie praw i obowiązków nadzorów krajowych wynikających z nadzorowania konglomeratów finansowych(1 dniowe, ok. 30 uczestników).

5.    Asset i Liability Management z uwzględnieniem metod badania oraz ryzyk występujących w obszarze ALM w odniesieniu do działalności zakładów ubezpieczeń w oparciu o wymogi dyrektywy 2009/138/WE(2 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

6.    Funkcjonowanie dyrektywy 2002/87/WE z naciskiem na przedstawienie praw i obowiązków nadzorów krajowych wynikających z nadzorowania konglomeratów finansowych(1 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

7.    Wycena aktywów i pasywów (w tym rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) oraz sprawozdawczość w systemie Wypłacalność II)(dwa 1 dniowe cykle dla UKNF i zakładów ubezpieczeń, każdego dnia ok. 40 uczestników).

 

Zakres usługi obejmuje: przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie sal, usługi cateringowej, wydruku i oprawy materiałów szkoleniowych, oraz, w razie potrzeby, usług tłumaczenia pisemnego i ustnego.

 

II.       Sporządzenie jednegolub kilku spośród wymienionych poniżej publikacji (ekspertyzy, opracowania, opinia) w ramach projektu pomocy technicznej PL0435:

1.     Wykonanie ekspertyzy Prawne uwarunkowanie podejmowania działalności transgranicznej przez krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne, w szczególności dotyczące sparametryzowanych kryteriów i przesłanek umożliwiających weryfikację istnienia bądź nieistnienia obowiązku złożenia organowi nadzoru odpowiedniej notyfikacji  w związku z podejmowaniem przedmiotowej działalności. 

2.    Wykonanie ekspertyzyPrawne uwarunkowanie funkcjonowania instytucji agenta firmy inwestycyjnej, w szczególności dotyczące zakresu czynności możliwych do wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej, zasad rejestracji oraz weryfikacji podmiotów wykonujących czynności agenta firmy inwestycyjnej.

3.     Sporządzenie opracowania Przegląd aktualnie dostępnych na rynku polskim produktów ubezpieczeniowych (z zakresu działu I i II) pod kątem ryzyka, jakie ponosi zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w związku z ich oferowaniem - w przypadku działalności transgranicznej.

4.    Sporządzenie opinii dot. regulacji zawodów: maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz maklera giełd towarowych w poszczególnych krajach członkowskich UE, w szczególności: zakresu i sposobu licencjonowania przez poszczególne państwa członkowskie UE; sposobu wykonywania zawodu; zakresu działań do jakich uprawnia posiadanie tytułu/licencji zawodowej.

5.    Sporządzenie opracowania Doświadczenia wybranych nadzorów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia) w prowadzeniu postępowań administracyjnych prowadzonych wobec osób fizycznych i osób prawnych w świetle dyrektywy MAD.

null