wtorek, 28. marca 2023
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Pomyślne zakończenie realizacji zaplanowanych oraz dodatkowych działań projektowych!

Wszystkie działania projektowe zostały pomyślnie zrealizowane, a nawet w szerszym od pierwotnie zakładanego zakresie - tj. zostały przeprowadzone zarówno 26 pierwotnie zaplanowane  moduły szkoleniowe i sporządzone 2 ekspertyzy, jak również w kwietniu 2011 wykonano dodatkowe działania, finansowane z oszczędności w budżecie projektu, obejmujące 3 moduły szkoleniowe oraz specjalistyczne ekspertyzy do wykorzystania w ramach realizacji zadań nadzorczych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt był realizowany zgodnie z Planem Wdrażania Projektu tj. zaplanowanym zakresem i harmonogramem w okresie wrzesień 2009 – kwiecień 2011 r.

Działania szkoleniowe zostały zrealizowane na szerszą niż pierwotnie zaplanowano skalę – zarówno ze względu na zwiększoną ilość szkoleń, jak i zwiększenie puli miejsc - w odpowiedzi na zgłoszone do Urzędu wysokie zainteresowanie - w przypadku szkoleń adresowanych do zakładów ubezpieczeń.

Podsumowując, w ramach projektu w okresie od grudnia 2009 do kwietnia 2011 roku, zrealizowano 29 modułów szkoleniowych dla 1341 uczestników, reprezentujących zarówno nadzór, jak i sektor ubezpieczeniowy w Polsce. Łącznie przeszkolono 598 osób (przy czym część osób uczestniczyła w kilku szkoleniach), w tym: 432 pracowników Urzędu KNF, 5 pracowników Ministerstwa Finansów oraz 192 przedstawicieli zakładów ubezpieczeń. Szkolenia zostały przeprowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz praktyków w obszarach objętych przedmiotem szkoleń. Na podstawie przeprowadzonych anonimowych ankiet ewaluacyjnych szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Materiały szkoleniowe zostały przekazane wszystkim uczestnikom, jak również udostępnione za pośrednictwem portalu projektu dla różnych grup odbiorców (pracownicy nadzoru, Ministerstwa Finansów i zakładów ubezpieczeń).

Ponadto zostały wykonane przez wyłonionych wykonawców specjalistyczne ekspertyzy poświęcone problematyce wdrażania acquis communautaire w różnych obszarach rynku finansowego na potrzeby realizacji zadań nadzorczych Urzędu KNF.

Harmonogram realizacji projektu ulegał modyfikacjom z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnych procedur przetargowych dot. wyłonienia wykonawców poszczególnych działań projektowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ze względu na konieczność dostosowania terminów do bieżących potrzeb nadzoru oraz możliwości wyłonionych wykonawców.

Mierniki projektowe, ustalone na etapie zatwierdzania projektu przez Biuro Mechanizmów Finansowych (odpowiadające za zatwierdzenie dofinansowania projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), zostały osiągnięte a nawet przekroczone – tak jak w przypadku liczby zrealizowanych szkoleń, ekspertyz i liczby przeszkolonych pracowników Urzędu KNF (ponad dwukrotnie więcej) oraz przedstawicieli zakładów ubezpieczeń (ponad sześciokrotnie więcej).

Realizacja szerokiego wachlarza specjalistycznych działań projektowych przyczyniła się do wzmocnienia Urzędu KNF w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.

Ponadto, przeprowadzenie wysoce specjalistycznych szkoleń zarówno dla pracowników nadzoru jak i zakładów ubezpieczeń wspierało promocję rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażanie acquis zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II. Edukacja administracji oraz zakładów ubezpieczeń poprzez szkolenia stanowiła działania przygotowawcze zarówno dla organu nadzoru jak i rynku ubezpieczeń do sprawnego wdrożenia rozwiązań legislacyjnych.

Przeprowadzone szkolenia służyły również przygotowaniu Urzędu KNF do wdrożenia nadzoru opartego na analizie ryzyka funkcjonującego już w wielu innych państwach UE.

Projekt został zrealizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w okresie wrzesień 2009 – kwiecień 2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania Mechanizmów Finansowych, końcowe rozliczenia i sprawozdania z realizacji projektu zostaną zakończone w II kw. 2011 r.

null